19/03/2012

మనసు పిలుపు

మనసు పిలుపు 

నిన్ను ప్రేమతో రమ్మని  పిలుస్తున్నాను  ప్రియా!
దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా...
భువనం దద్దరిల్లేలా...
ప్రళయ కాల మేఘ గర్జనలా
నా పిలుపు దశ దిశలా వ్యాపిస్తోంది....
ప్రకృతిలోని ప్రతి కణం నా పిలుపు వింటోంది...
కొండలని తాకి లోయల్లో ప్రతిధ్వనిస్తోంది...
నదీనదాలలో కలిసి ప్రవహిస్తోంది...

కానీ చిత్రం చూడు....
నా చుట్టుపక్కల ఎవరూ స్పందించడం లేదు...
అంతా నన్ను మౌనంగా ఎందుకున్నావని  అంటున్నారు. 

నాకు తెలుసు
నా పిలుపు నిన్ను చేరిందని,
నీ మనసుని తాకి తిరిగి నా చెంతకు చేరిన..
నా పిలుపు చెప్పదుగా అబద్ధం.

మనసు పిలుపు మనసుని చేరుతుంది, 
మనసు పిలుపు మనసు మాత్రమే వినగలుగుతుంది.... 
బదులివ్వగలుగుతుంది.
మనసు పిలుపు మనసున్న మనసు మాత్రమే వినగలుగుతుంది...
బదులివ్వగలుగుతుంది.