19/04/2012

ప్రేమ వృక్షంమరుస్థలి లాంటి  నా  మనస్సులో 

'నీ ప్రేమ' అనే బీజం వచ్చి పడింది.


నా ప్రాణ వాయువులతో పెరుగుతూ...
ఊహించనంత  వేగంగా
మొక్కగా, మానుగా...
ఊడల జడలతో...వృక్షంగా ఎదిగింది.


నా తనువు లోని ప్రతి కణాన్ని
శాఖలుగా, ఆకులుగా, పువ్వులుగా, కాయలుగా
మార్చుకుంది.


కాలాల ప్రభావం...
ఋతువుల ప్రభావం..
పడకుండా నిత్యం పచ్చగా కళకళలాడింది.


ఆ ఊడలతో ఊయలలూగాం...
ఆ నీడలలో సయ్యాటలాడాం.


ఓర్వలేని విధి నవ్వులు...
విషపు అమ్ములై  మానుని ఛిద్రం చేసాయి.


విషాగ్ని కీలల్లో వృక్షం దగ్ధమైపోయింది.
ఆ భస్మం గాలిలో కలిసిపోయింది...
ప్రతి కణం ఎక్కడెక్కడో పడుతోంది...
కొత్త ప్రేమలకు జీవం పోస్తోంది...


నిత్యం ఆ జంటలను చూస్తున్నాను,,,
ఆ ప్రేమలలోనే  మన ప్రేమను చూసుకొని
మురిసిపోతున్నాను....


                                                                        @శ్రీ