25/09/2012

వేరే చెప్పాలా ప్రియా?


నా చంద్రవదన 
వదనాన్ని 
ప్రతిబింబిస్తోంది 
నీలాకాశపు
చుక్కల నిలువుటద్దం .

చందమామ 
అసూయతో కందిపోతోంది 
తానుండగా 
మరో చందమామ
చుట్టూ భూమి తిరుగుతోందని... 

వెన్నెల విస్తుపోతోంది 
నా వన్నెలు 
ఈ  వన్నెల 
విసనకర్ర ముందు
కానరావటం లేదని...


నీ యవ్వనపు నదీ ప్రవాహంతో 
కలిసేందుకు సాగరమే 
కదిలి ముందుకొస్తోంది 
నీ పాదాలు 
అలల నురుగుతో 
కడుగుతూ 
స్వాగతించేందుకు... 

అంతటి వాళ్ళే 
నీ సౌందర్యానికి దాసోహమంటే....
ఇక నా మాట వేరే చెప్పాలా ప్రియా?...   @శ్రీ