11/06/2012

ముద్దాడుతున్నాయి మరి....


  

నా  పేరు 
"పవన్ ,
ఫాల్గున్, 
బాలు, 
భార్గవ్, 
మురళి "
వీటిల్లో  ఏదీ కాలేదు ఎందుకో???

నా పేరు మార్చేసుకుందామని  ఉంది .
ఎందుకంటావా ?

ఆ  పేర్లు  పలికిన ప్రతీ సారీ 
ఆ పేర్లలోని మొదటి  అక్షరాలు 
నీ  పెదవులను  ముద్దాడుతున్నాయి మరి...


..............
.........
............
..........

(కవిత చదివిన ప్రతి వారూ ఒక్కసారి ఈ పేర్లు పలికి చూస్తారు)
:-)....:-).....:-).......:-) :-)....:-).....:-).......:-):-)....:-).....:-).......:-)