23/04/2012

కంటికి కానరాదని తెలిసీ...


మలయ మారుతంలో...
నీ ప్రణయ పరిమళం తప్ప, 
నీవు గోచరించవేల?


గలగల పారే సెలయేటిలో...
నీ ప్రేమప్రవాహపు వెల్లువ తప్ప, 
నీ రూపు కానరాదేల?


విరబూసిన జాజులలో...
నీ స్నేహసౌరభం తప్ప, 
నీ ఉనికి దొరకదేల?


నీలాకాశపు తారామండలంలో...
నీ కంటి  వెలుగులు తప్ప,
నీవెక్కడా అగుపడవేల?


వెన్నెలకారు వెన్నెలసోనలో...
నీ నవ్వుల జాబిల్లి తప్ప,
నీ జాడ లేదేల?


వేలుపు... కంటికి కానరాదని తెలిసీ....
రేయింబవళ్ళు నా అన్వేషణ ఆగదేల?
                                                             @శ్రీ