03/05/2012

గుప్పెడంత 'నా మనసు''నీ అందం' 
కాళిదాసు వర్ణనలకు అందనిది...
'నీ రూపం'
రవివర్మ కుంచెకు దొరకనిది...

'నీ ప్రేమ' 
నేను యుగయుగాలకీ వరంగా అడిగేది....
'నీ సోయగం' 
ప్రకృతి కూడా 'ప్రామాణికం' అనుకునేది.....

ఎవరికీ అందని నిన్ను...
గుప్పెడంత  చోటులో బంధించి 
అందరి వంక గర్వంగా చూస్తోంది
నీలో ఉన్న 'నా మనసు'.......     
                                                  @శ్రీ