09/11/2016

|| ఈ రాతిరి - తెలుగు గజల్ ||మనం ఒక్కటైనప్పుడు పండుతోంది  ఈ రాతిరి 
విరహాలను దూరంగా పంపుతోంది ఈ రాతిరి 

వెలుగుపైన గెలవాలని యుద్ధకాంక్షతో ఉన్నది 
చీకట్లను రణభూమికి పంపుతోంది ఈ రాతిరి 

సుగంధాన్ని పూసుకొనే కోరికతో ఉంటుంది 
విచ్చుకున్న మల్లెలపై జారుతోంది ఈ రాతిరి 

పగటిలోని గాయాలకు లేపనాల కోసమేమొ
జాబిల్లిని రారమ్మని పిలుస్తోంది ఈ రాతిరి 

కామునితో కలహించే సమయంలో నెలరాజా 
ఇరువురమూ గెలవాలని మొక్కుతోంది ఈ రాతిరి   ... #శ్రీ