04/03/2012

దాంపత్యం
నేను, నాది...  అనే  స్థితి నుండి
మనం, మనది ...అనే స్థితిలోకి మారితే  
అది దాంపత్యం.

నా ఇష్టం..  నీ ఇష్టంగా
నీ ఇష్టమే... నా ఇష్టంగా
మార్చుకుంటే 
అది దాంపత్యం.

నీ సంతోషం...నా కంట పన్నీరయి,
నా దుఃఖం...నీ కంట కన్నీరైతే
అది దాంపత్యం.

నా నోటి తాంబూలం... నీ నోట పండి,
నీ మేని పరిమళం...నామేని గంధమైతే
అది దాంపత్యం.

నేనే నువ్వై...నువ్వే నేనై
నా తోడు... నీవై
నీ నీడ... నేనై
ఒక జీవితకాలం కలిసుంటే
అదే దాంపత్యం.....
ఒక జీవితకాలం కలిసుంటే 
అదే దాంపత్యం.                                                            -----------@శ్రీ

నీలో ఇంద్రధనస్సు
నీ నుదిటి కుంకుమ ఎరుపు ఇష్టం.
నీ పెదవి ఎరుపు  ఇష్టం.
నీ చేతి గోరింట ఎరుపు  ఇష్టం.
నీ కాలి పారాణి ఎరుపు ఇష్టం.
నీ సిగ్గు బుగ్గ ఎరుపు ఇష్టం.
నీ కంటి కొలకుల ఎరుపు ఇష్టం.నీ కంటి కాటుకలోని నలుపు ఇష్టం.
నీ నీలి కురులలోని నలుపు ఇష్టం
నీ మేని పసుపు ఇష్టం.
నీ నవ్వుల తెల్లని మెరుపు ఇష్టం.


కంటికి కనిపించేవి ఈ రంగులయితే...
స్నేహం, మమత, సహనం, క్షమ లాంటి 
మనసుకి కనిపించే
రంగులెన్నో ఉన్నాయి నీలో.
వీటన్నిటితో  కలిసిన నీ ప్రేమ....
నాకు ఒక సప్త వర్ణాల ఇంద్ర ధనుస్సు.
నా ప్రేమలో కలిసిన నీ ప్రేమ.....
నాకు ఒక సప్త వర్ణాల ఇంద్ర ధనుస్సు.  
                                                         -----------@శ్రీ