29/10/2012

అందరికీ ఎందుకు చెప్పనీయవూ???చంద్రబింబాన్ని 
ముఖంగా చేసుకొని 
చంద్రాననవే  అయ్యావు...

కనిపించవనేమో!..
చంద్రవంకను రెండుగా తుంచి 
కాటుక అద్ది కళ్లపై
అలంకరించుకున్నావు!

శరచ్చంద్రికలు 
నీ దరహాసాల్లో  దాగిన విషయం 
నీవు దాచినా 
దాగేవి కాదుగా!

వెన్నెలలో తడిసి మురిసే 
కలువ రేకులనే కదా 
నీ నేత్రద్వయం చేసుకున్నావు!

శశాంకునికి ప్రియమైన 
తారాకాంతులనే కదా 
కళ్ళలో నింపుకున్నావు!

నెలవంకలను
నిలువుగా చేసి 
నీ నడుము వంపులు 
చేసుకోమని చెప్పింది 
ఎవరో?

జాబిల్లికి 
జన్మనిచ్చిన 
క్షీరసాగారాన్నే 
ఉదరంగా చేసుకున్నావే?
మందర పర్వతం చిలికిన 
గుర్తు కూడా వదలకుంటివే?

చంద్రకాంతులు 
కనిపించడమే కాదు 
వినిపిస్తాయి కూడా 
నీ పాదాలనల్లుకొని!

శరద్వెన్నెలరాజు  
సోయగం  చూడాలంటే 
అంతా ఓ సంవత్సర కాలం 
వేచి చూస్తారు...

నిత్యం 
ఆ శోభలు 
నాకంటికి శోభనిస్తాయనే విషయం 
అందరికీ ఎందుకు చెప్పనీయవూ ?...   @ శ్రీ