07/08/2013

అలుకకీ అలుకే
నీ అలుకకి కూడా అలుకట
నిన్ను త్వరగా ప్రసన్నం చేసుకోలేదని.
నీఅలుక నాకు అపురూపమే 
అలుకలో నీ అందం కెందామరకి ప్రతిరూపమే. 

అక్షరాలన్నీ పోటీ పడుతున్నాయి
నీవైన నాకైతలనలంకరించాలని
భావచందనాన్ని పూసుకొని
నవ పరిమళాలను వెదజల్లుతున్నాయి
నీ అందాలనుకప్పే భావాంబరానికి
తళుకులద్దాలని తొందరపడుతున్నాయి
ప్రతీ భావనర్తనానికీ
మురిపించే మువ్వలౌతున్నాయి
కళ్యాణ తలబ్రాలు కావాలని
పసిడి రంగు పూసుకుంటున్నాయి

భావాలన్నీ కొత్తకోకలు కట్టుకుంటున్నాయి
నీ మెప్పుపొందాలని.
కాముని శరాలని తోడు తెచ్చుకుంటున్నాయి
కలహమింకచాలించమని
అలుక తీరిన తదుపరి క్షణాలు తలచుకొని
సిగ్గిల్లుతున్నాయి
గమనంలో వయ్యారాలు చూపుతూ
సెలయేటి నడకలను తలపిస్తున్నాయి
నీ సౌందర్యాతిశయాలకు
అక్షర హస్తాలతో మోకరిల్లుతున్నాయి...@శ్రీ .