16/05/2012

సూర్యచంద్రులంటే కోపం....
సూర్యుడంటే కోపం....                                                                  చంద్రుడంటే కోపం... 
త్వరగా  వెళ్లిపోలేదని.                                                                  తొందరగా రాలేదని.

కౌముది సమక్షంలో... 
వెన్నెల నలుగు పెట్టుకొని,
వెండి చినుకుల్లో స్నానమాడి 
నీవు నాకోసం వచ్చేది ఈ రాత్రే కదా!

సన్నజాజి పందిరి కింద...  
నీ నవ్వుల పువ్వులు  
నా గుండెను అభిషిక్తం చేసేది  
ఈ నిశలోనే కదా!

తూగుటుయ్యాలపై...
నీ చేతివేళ్ళ
తమలపాకు చిలుకలు...
నా నోట పండి...
నీ అధరాన పగడమయ్యేది 
ఈ రేయి లోనే కదా!

నీ ప్రేమామృత ప్రవాహంలో... 
కాలం క్షణాల్లో కరగిపోయేది 
ఈ రాతిరి లోనే కదా!

అందుకే,
సూర్యుడంటే  కోపం...
వేగంగా వచ్చేసాడని,
చంద్రుడంటే కోపం... 
కనికరం లేకుండా త్వరగా వెళ్లిపోయాడని......
                                                                          @శ్రీ