18/04/2012

వయసుకి వయ్యారం

ఓ వయసుకి వయ్యారం వస్తే,
ఓ అందానికి అల్లరి చేరితే,

ఓ సిగ్గుకి సింగారం అద్దితే,
ఓ సంతోషం సందడి చేస్తే,

ఓ వెన్నెల  వేలుపై వస్తే,
ఓ  ప్రేమే స్నేహం చేస్తే,

నా ప్రేమకి ప్రాణం పోస్తే,
నా నీడకి రూపం వస్తే,
అది నీలాగే  ఉంటుంది...

నా మాటలకి,
మనసులో ఆనంద పడుతూ,
ప్రశంసలు వద్దన్నానా !!!
అంటూ నీవు చూపే చిరుకోపం మాత్రం...
అచ్చు నీ ముందున్న అద్దం లానే ఉంటుంది.  @శ్రీ