08/05/2012

నక్షత్రాల చేవ్రాలు

ప్రత్యూషపు కాంతి...
అరుణ వర్ణంతో మెరుస్తోంది...... 
నే సరసమాడే సమయాన,
ఎరుపెక్కిన నా చెలి  సిగ్గుల గులాబి బుగ్గలా...... 

గ్రీష్మపు అపరాహ్నం
అగ్ని చినుకులు కురిపిస్తోంది .....
నా ప్రేయసి నాపై  అలిగినపుడు  వదిలే
వాడి-వేడి వాక్కుల బాణాల్లా  .....

సాయం సంధ్యా సమయంలో...
చల్లగా వీచే  పిల్ల తెమ్మెర 
హాయినిస్తోంది
నా మనసుని తాకే నా సఖి పంపిన 
ప్రణయ సమీరంలా  ....

రజనీ కాంతపై  వెన్నెల రాజు 
రజత వర్షం కురిపిస్తున్నాడు....
నా చీకటి గుండె పై....
నా నెచ్చెలి చేసిన  అక్షర  నక్షత్రాల  చేవ్రాలులా......