08/11/2016

|| ఈ వెన్నెల - తెలుగు గజల్ ||చీకటిపై కాంతిపూలు జల్లుతోంది ఈ వెన్నెల 
చలచల్లని బాణాలను రువ్వుతోంది ఈ వెన్నెల

తీరకాంత కొప్పులోన మెరవాలని ఉన్నదేమొ
తరగలపై మల్లెలుగా మారుతోంది ఈ వెన్నెల 

చందమామనొంటరిగా క్షణమైనా విడువదులే 
కలువపూల కళ్ళలోకి జారుతోంది ఈ వెన్నెల

ప్రణయించే జంటలన్ని తనకంట్లో పడెనెమో
జాబిల్లిని మబ్బు(ముగ్గు)లోకి లాగుతోంది ఈ వెన్నెల

పున్నమంటి  చెలిచిత్రం గీయాలని తలచాను 
పుచ్చపూల కాన్వాసుగ మారుతోంది ఈ వెన్నెల 

ఒంటరైన ప్రేమికులతొ వైరం తనకెందుకో
నేస్తమైన విరహానికి చూపుతోంది ఈ వెన్నెల

సుగంధాన్ని తనమేనికి పూసుకుంటు "నెలరాజా"
జాజిపూల తీగలపై పాకుతోంది ఈ వెన్నెల