21/04/2012

ఓ ఎఱ్ఱబడిన కనుదోయి...ఓ మనసు మరో మనసునడిగింది....
నా మనసున నీవున్నట్లుగా
నీ మనసులో  నేనున్నానా?అని... 

   ఓ చేయి మరో చేతినడిగింది...
   నా చేయి నీకందిస్తే,
   నీ చేయి నాకందిస్తావా?అని...

ఓ పదయుగ్మం మరో పాదాల జంటనడిగింది...
నేను నడిచే దారిలో
జీవితాంతం  నడుస్తావా?అని...

   ఓ గుండె మరో గుండెనడిగింది...
   నా గుండె చప్పుడు
   నీ గుండెల్లో వినిపిస్తోందా?అని...

ఓ ప్రేమ మరో ప్రేమనడిగింది...
నేను నిన్ను  ప్రేమించినంతగా 
నీవు కూడా నన్ను  ప్రేమిస్తున్నావా?అని... 

     ఓ  ఎఱ్ఱబడిన  కనుదోయి... 
     మరొక ఎఱ్ఱని కన్నుల జంటని...
     అమాయకంగా అడుగుతోంది..
     నాలాగే నువ్వు కూడా రాత్రంతా నిదురపోలేదా?అని...