28/11/2012

అంబరాన జాబిలి
నీలి అంబరం
అంబరాన జాబిలి
జాబిలితో వెన్నెల
వెన్నెలలో నీవు
నీతో నేను...

నేను చూసే చూపులు
చూపులలో ఆరాధనలు
ఆరాధనలో ఆత్మీయతలు
ఆత్మీయతలో దగ్గరతనాలు
దగ్గరతనంలో పెరిగిన చనువులు
చనువుల్లో ముందడుగులు
అడుగులే సప్తపదులు


సప్తపదులలో జీవన సంగీతాలు
సంగీతంలో సరాగాలు...
సరాగాల్లో సరసాలు
సరసాలలో నీ సిగ్గులు...
సిగ్గులతో ఎరుపెక్కిన బుగ్గలు
బుగ్గలని తాకే నా వేళ్ళు
వేళ్ళు తుంచే మొగ్గలు...
మొగ్గలతోనే మాలలు...
మాలలే మన శయ్యకి పరదాలు...

పరదాలలోనే శృంగారాలు
శృంగారంలో వణికే అధరాలు 
అధరాల్లో తోణికే సుధలు...
సుధాల్ని గ్రోలే పెదవులు...
పెదవుల్లోని ఎరుపులు
ఎరుపుని దొంగిలించే కలువలు
కలువలను తాకే వెన్నెలతీగలు
వెన్నెల తీగలనల్లుకునే నిండుచంద్రుడు
నిండు చంద్రునికి ఆధారం.......నీలి అంబరం....   @శ్రీ 28/11/2012