11/08/2012

దూరమౌదామనే... దగ్గరయ్యావని......                              

మసక చీకటిలో 
మెరిసే విద్యుల్లతలా  కనిపిస్తావు 
దరి చేరే లోగా 
మెరుపు వేగంతో మాయమౌతావు  

మంచుతెరల వెనుక...
స్నిగ్ధ కుసుమంలా కనిపిస్తుంటావు
అనావరణం చేసేలోగా 
శీతలబాష్పంలా కరిగిపోతుంటావు 

దగ్గరకొచ్చినట్లే .వచ్చి
చేతికి చిక్కినట్లే చిక్కి....
ఎక్కడెక్కడికో వెళ్లి పోతుంటావు...

ప్రేమ రాహిత్యంతో 
ఎంత కాలమీ ఎదురు చూపులు?
నను ఏడిపించడానికే 
చేస్తున్నావనుకున్నాను.
సరదాకి ఆడే  
దోబూచులాటలనుకున్నాను 

ఇపుడిపుడే తెలుస్తోంది....
నువ్వు నాకు దూరమౌదామనే...
దగ్గరయ్యావని......