06/08/2012

రాధా మోహనం

నా ఎదుట నీవున్నట్లు
నా ఎదలో నీవు కదిలినట్లు
నీతో నేను నడిచినట్లు
నీ నీడలో నేను  కలిసినట్లు

నీ పిలుపు మంజీరనాదమై మ్రోగినట్లు....
నీ మురళీరవం నా చెవికి సోకినట్లు
నా ఒడిని నీవు చేరినట్లు..
నా కలలో నీవు కరిగినట్లు...

నా శ్వాస వేగమైనట్లు...
నా పరువం నాకే భారమైనట్లు....

పారిజాతాలు గడ్డిపూలైనట్లు...
గరిక పానుపు ముళ్ళ పానుపైనట్లు...
బృందావనం కంటకవనమైనట్లు...
చంద్రుడే మండినట్లు..చీకటే నవ్వినట్లు....

అష్ట భార్యలు నిన్ను చుట్టుముట్టినట్లు...
గోపికలంతా నీ చెంత ఉన్నట్లు...
నన్నసలు నీవు తలవనట్లు...

నీకోసం పరితపించె  నా హృదయం...
నీకోసం వేచి చూసె నా నయనం...
నీకు తెలియదు కు'మారుడు' పంచప్రాణాలు తీస్తున్న వైనం...


ఊహలలోనే......
నా కంఠముక్తావళి నీ గుండెలపై జారె...
నీ నుదుట కస్తూరి నా ఎదపై కరిగె...
నీ శిఖపింఛము నా మెడను నిమిరె...
నీవు నా సిగ్గులు దోచె.. నా  విరహం తీర్చె


హత్తుకొనె...నా మనసును నీ మనసు...
లీనమయ్యె నీరాధ..తన మాధవునిలో...