28/04/2012

ఎదురు చూపులు

ఉదయం లేచింది మొదలవుతుంది 
అంతులేని నిరీక్షణ.... 
నీకు వ్రాసిన ....నా చివరి  
ప్రేమలేఖకి జవాబు వస్తుందేమోనని.

రోజులు, నెలలు
గడిచిపోతున్నాయి....
కాలాలు, ఋతువులు 
మారిపోతున్నాయి...

ఏవీ?నా గుండెపై
గుప్పెడు మల్లెలు చల్లినట్లుండే
నీ ప్రణయ పత్రాలు?

నీ చిలిపి రాతలు చిలికిన
కవ్వింతలు ఎక్కడ?
అవి నా మనసుకి 
పెట్టిన గిలిగింతలు ఎక్కడ?

జవాబు రాని లోకాల నుండి
నా ప్రియతముని లేఖలు
తేలేకపోతున్నందుకు...
జాలిగా చూసే పోస్ట్ మేన్
సజల నయనాలు....
నా కన్నీటి కథను...
మీకు చెప్పకనే, చెపుతున్నాయి కదూ!


                                                 @శ్రీ