14/10/2012

అమితానందంవిరిసినమల్లెలు నీ నీలికురులకు అందం...
విడిన కొప్పు నా ముఖాన్ని కప్పితే ఆనందం...

నల్లని కాటుక నీ వాలు కన్నులకు అందం...
 చూపుల గాలానికి నా మనసు చిక్కుకుంటే ఆనందం...

ఎర్ర గులాబి రంగు నీ పెదవులకు
  అందం...
ఆ పెదవులు పదే పదే నా నామమే స్మరిస్తే  ఆనందం...

నల్లని అంచు నీ తెల్లని చీరెకు అందం....
ఆ కొంగున ముడిపడి నీతో ఉంటే ఆనందం...

నున్నని
 బుగ్గల ఎర్రని సిగ్గుల కెంపులు  నీకు అందం...
ఆ సిగ్గుల మొగ్గలు నా చెక్కిలిపై విచ్చుకుంటే ఆనందం...

తెల్లని పట్టీలు నీ అందాల పాదాలకు అందం...
వాటి మువ్వల సవ్వడులు  నా చెవులకు ఆనందం...

నందన వనమున సైతం...అందని 'అందం' నీ 'అందం'...
ఆ అందము పొందిన డెందము పొందెను
అమితానందం....@శ్రీ