06/07/2013

అమరం
ఏనాడైనా ఒక్క సెల్యూట్ కొట్టావా?
దేశానికై ప్రాణమర్పించిన యోధునికి. 

ఏనాడైనా ఒక్క గులాబీని ఉంచావా?
వీరమరణం పొందిన సైనికుడి సమాధిపై. 

ఏనాడైనా భుజం పట్టావా?
సమర యోధుని పార్ధివ శరీరానికి 

ఏనాడైనా ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకున్నావా?
దేశం కోసం పోరాడిన యోధుడు నేలకొరిగిన చోటుని.

ఏనాడైనా మోకరిల్లావా?
అమరవీరుల స్మృతిచిహ్నం ముందు.

ఏనాడైనా ప్రేమగా స్పృశించావా?
యుద్దవీరుని కృత్రిమపాదాన్ని

ఏనాడైనా మందు పూసావా?
క్షతగాత్రుడైన దేశ సైనికుని శరీరానికి.

ఏనాడైనా వీరతిలకం దిద్దావా?
యుద్ధానికెళ్ళే వీరుని నుదిటిపై.

ఏనాడైనా శిరస్సున అద్దుకున్నావా?
విజయపతాకంతో తిరిగొచ్చిన సైనికుని పాదధూళిని.

ఏనాడైనా ప్రత్యక్షంగా చూసావా?
అమరసైనికునికిచ్చే గౌరవ వందనం.

ఏనాడైనా ఒక్కరూక విరాళమిచ్చావా?
కంటికి రెప్పలా కాపాడే సైనికుల సంక్షేమనిధికి.

ఏనాడైనా కన్ను చెమ్మగిల్లిందా?
శత్రు తుపాకుల తూటాలకి
ఛిద్రమైన యోధుల శరీరాలను చూసి.

ఏనాడైనా సంకల్పించావా?
నీ ఇంట్లో ఒక్కరినైనా దేశరక్షణకై పంపాలని.

ఏనాడైనా అనుకున్నావా?
శత్రు శతఘ్నికి ఎదురునిలవాలని.
దేశరక్షణకై ప్రాణమర్పించాలని.               @శ్రీ