06/12/2014

శ్రీ వాక్యం - అవార్డులు - ఇంటర్యూ

నా "శ్రీ వాక్యం" పుస్తకానికి wonder book of world record వచ్చిన నేపథ్యంలో
http://sumamala.blogspot.in/ అనే వైవిధ్య భరితమైన చక్కని బ్లాగ్ ను నిర్వహిస్తున్న
శ్రీమతి రమణి రాచపూడి గారు చేసిన ఇంటర్వ్యూ ని http://kuwaitnris.com వారు పబ్లిష్ చేసారు
హృదయ పూర్వకమైన ధన్యవాదాలు http://kuwaitnris.com నిర్వాహకులకి 
శీమతి రమణి రాచపూడి గారికి  _/\_ 

http://kuwaitnris.com/2014/12/06/%E0%B0%8F%E0%B0%95-%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%AF-%E0%B0%95%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B0%BE-%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%A6-%E0%B0%86%E0%B0%B0%E0%B1%8D/