04/10/2013

|| వాలు జడ ||


చేమంతుల అందానికి
పచ్చని పసిడి కాంతులిచ్చిన
నీ వాలుజడ

సన్నజాజుల పరిమళాన్ని
ప్రతి పాయలోను నింపుకున్న
నీ వాలుజడ.

గులాబుల గుబాళింపులను
గుచ్చెత్తి నను పిచ్చెత్తించే
నీ వాలుజడ

మొగలి పూల వాసనతో
రేయికి సెగలు రేపే
నీ వాలుజడ

మదనుని కొరడాలా
నీ యవ్వనాన్ని నియంత్రించే
నీ వాలుజడ

జడగంటలను చేతపట్టి
మదిలో వలపుల జేగంటలు మోగించే
నీ వాలుజడ.

మల్లెల మాలలను చుట్టుకుని
విల్లెత్తిన శృంగారంలా
నీ వాలుజడ.

సైకత వేదికలని తాకుతూ
యామినీ వాహినిలా సాగే
నీ వాలుజడ.

నీ నడుము కదలికలవద్ద
వయ్యారం నేర్చుకుంటూ
నీ వాలుజడ.

అలుకలో చెళ్ళుమని
నాబుగ్గల తాకిన పట్టుకుచ్చుల
నీ వాలుజడ

ప్రణయంలో నా మెడను చుట్టి
చెంతకు లాగిన
నీ వాలు జడ.

వసంతుని ధనువుకి
కట్టిన పూలనారిలా
నీ వాలుజడ.

రాత్రులలో కామునితో
కయ్యానికి కాలుదువ్వే
నీ వాలుజడ.

సరసాలలో మిన్నాగులా కదులుతూ
క్షీరనీరాలింగనాల మధ్య నలుగుతూ
సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగే
నీ వాలుజడ. ...@శ్రీ