06/01/2014

ఆహ్వానం

నన్ను కవిని చేసింది ఈ బ్లాగ్ లోని మిత్రులే 
అందర్నీ సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను 
ఈ వేడుకకి ...
నమస్సులతో ...మీ... శ్రీ ...