14/12/2012

అభినందనా?...నిందా?
నిన్ను చూడాలని ఉందో సారి
 
ఒకసారేనా?...ముమ్మాటికీ కాదు...
ఒకసారి చూసాక
 
మళ్ళీ మళ్ళీ నిన్ను చూసేలా
 
చూడాలని ఉంది.

తొలి సారి నిన్ను చూస్తూ
 
నిశ్చేష్టుడనై
చిత్త్తరువులా నిలిచిపోయా...
నోట మాట రాక
 

సంభ్రమాశ్చర్యాలలో మునిగి పోయా...


ఈ మనోజ్ఞ రూపమేనా...
నే స్వప్నాల్లో చూసేది?
ఈ మందస్మితమేనా
 
నను రేయింబవళ్ళు వెంటాడేది?
ఈ అందాన్నేనా
 
నేను కాంక్షించేది?
ఈ సోయగాన్నేనా
 
నా కన్నులు వెదికేది?

ప్రేయసిని ఊహిస్తే
 
ప్రేమ వేలుపుగా సాక్షాత్కరించావు...
నా ఊహారూపానికి
 

ప్రతి రూపంగా నిలిచావు...


నీ ప్రతి కదలిక
 
నాకు అపురూపమే...
నీ ప్రతి మాట
 
నాచెవికి అలంకృతమే...
నీలో కనిపించిన ప్రతి భావం
నామదిని తాకిన
శీతల సమీరమే...

నా మనోచిత్రాన్ని
 
అనుకరించి,
అనుసరించి
 
నిన్ను సృజించిన
 

ఆ విరించి "అభినందనీయుడా?"...


నిన్నందనంత దూరాన నిలిపి
 
అందుకోలేని స్థానంలో నిలిపిన
 
ఆ బ్రహ్మ "నిందనీయుడా?."..                              @శ్రీ