04/12/2013

||హిమాలయం ||
మనసు దోచే మానస సరోవరం
మంచు కొండల్లో దాగున్న అద్భుత జలసౌందర్యం

పోతపోసిన వెండి కొండల బారులు 
మంచుపూల సెహరాతో దోబూచులాడే ఉత్తుంగ శృంగాలు

భువిలో వెలిసిన సతతహరిత నందనాలు
దేవదారు వనాలతో శోభిల్లే రజతసానువులు 

శిశిరంలో  తుషారసుమాల అభిషేక దృశ్యాలు
హిమవన్నగాల సౌందర్యాన్ని పెంచే ముత్యాల హారాలు.

శిఖరాలను పలకరించే మేఘమాలలు 
రవికాంతులని అడ్డుకొనే ముత్యాల గొడుగులు 

ప్రకృతి నిర్మించిన రజతమయమైన శిఖరాలు
అంబరాన్ని చుంబించే వెలుగుపూతల పర్వతపంక్తులు

వేవేల హిమానీనదాల ప్రవాహాల గలగలలు
ఉమామహేశుల లాస్య తాండవాలకి సహజమృదంగాల తాళాలు

ప్రవరాఖ్యుని పసరుపూతలు కరిగిన చోటు
హిమవత్పుత్రిక ఘోరతపమాచారించిన చోటు

గౌరీశంకరులు పరిణయమాడిన కళ్యాణ వేదిక
హిమాలయాన్ని మించిన పుణ్యస్థలం మరోచోట లేదిక.    ...@శ్రీ 04/12/2013