04/12/2012

నిన్ను మాత్రమే ప్రేమిస్తున్నానని...నిన్ను చూస్తూ..
నీ మాటలు వింటూ...
నీ కనురెప్పల చప్పుళ్ళు కంటూ...
వెల కట్టలేని లేని నీ చిరునవ్వులని
నా ఆరాధనల్తో కొంటూ...
బుగ్గల్లోని  సిగ్గులు గమనిస్తూ...
సొట్టల్లో అందాలకి మైమరుస్తూ

మొన్న చెప్పాల్సింది నిన్న చెప్పక.. 
నిన్న అనుకున్నది ఈ రోజు చెప్పలేక...
సాహసం చేయలేక...
మనసు ముడి విప్పలేక...
మనసుచేసే గొడవ ఆపలేక 
మనసు మాట మెదడుకి చేరనివ్వక...
స్నేహం చెడుతుందేమోనని ఆలోచించక...
నీకళ్ళనుంచి  కురిసేవి నిప్పులా?
వెన్నెల చినుకులా? అని భయపడక...

అసంకల్పితంగానే సంకల్పిస్తూ...
గుండెలోని ప్రేమాణువును పేల్చేస్తూ...
ఆ విస్ఫోటనంలో నేను జ్వలిస్తూ...
ఆ సెగలలో నేను తపిస్తూ...
ఆ ధూమంలో నేను ఉక్కిరిబిక్కిరౌతూ...
మనసులో అనాలనుకున్నది జపిస్తూ...
పాదరసంలా జారిపోతున్న కాలాన్ని 
ఒక్క క్షణం ఆపేస్తూ...

చెప్పేసా....
మనసులోని మాట...
తేటి నెలవుల మూట...
దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా...
దిశలు ప్రతిధ్వనించేలా..
వినే జనం ఉలిక్కిపడేలా...
నేను... నిన్ను.....
కాదు... నేను నిన్నే...
కాదు కాదు...
నిన్ను మాత్రమే ప్రేమిస్తున్నానని.....@శ్రీ