06/04/2012

నీనుంచి దూరంగా


ఒక్కక్కసారి అనిపిస్తుంది 
నాలోని నీనుంచి దూరంగా పారిపోవాలని...
అదే ప్రయత్నంలో.. పరుగు మొదలెట్టాను.


వెలుతురులో, చీకటిలో...
కొండల్లో, కోనల్లో
వనాలలో, రాళ్ళల్లో, రప్పల్లో 
దుర్గమమైన దారుల్లో...



సాగిపోతోంది నా పయనం.
ఎవరూ ఊహించనంత వేగంగా...
గమ్యం లేకుండా.....
ఎవరికీ దొరకనంత దూరంగా...


అలికిడైతే వెనుదిరిగి చూసాను...
నువ్వు,
నీ నవ్వు,
నీ మనసు,
నీ ప్రేమ,
అన్నీ కనిపించాయి 
అలసి సొలసిన వదనంతో...
రక్తసిక్తమైన పాదాలతో......