24/10/2012

చలించని హృదయం
ఏటిలోని తెల్లకలువలు కోసి
నీకిచ్చే నేను...
         నిర్దాక్షిణ్యంగా వాటి రేకులను 
         ఒక్కక్కటే తుంచుతూ నీవు...

అక్షరమక్షరం కూర్చి నీకోసం
పత్రాలు వ్రాసే నేను...
         ప్రతి లేఖనూ చిన్నచిన్న ముక్కలు
         చేసి పైకెగరేసే నీవు...

నా మనో భావాల మాలికలల్లి
నీకు సమర్పించే నేను
         ఒక్క భావానికి కూడా 
         చలించని హృదయంతో నీవు...

ప్రేమ మందిరం కోసం 
చలువరాళ్ళు సేకరిస్తూ నేను 
          ప్రేమకు సమాధి కట్టేందుకు
          ఇటుకలు పేరుస్తూ నీవు...

ప్రేమ విజేతనవ్వాలనే
తపనతో నేను...
          ఈ పోటీలో గెలుపు 
          నీదేనన్న ధీమాతో నీవు...
        
నీ ప్రేమ కోసం అహరహం
ఎదురు చూపులు చూస్తూ నేను ...
          నా  ప్రేమను నీ ద్వేషాగ్నిలో 
          దగ్ధం చేస్తూ నీవు...                    @ శ్రీ