27/01/2013

మోస్తూనే ఉంటావు.


పుట్టినపుడు
'అయ్యో ...ఆడపిల్లా!' 
అనే లోకం నిట్టూర్పులు మోసావు...

వైవాహిక జీవితంలో
మెట్టినింటి 
బరువు బాధ్యతలు మోసావు... 

బిడ్డను ప్రసవించడానికి 
గర్భంలో నవమాసాలు 
నీ చిన్నారిని మోసావు...

పిల్లల వెంట వారి 
పుస్తకాల సంచులు 
మోసావు...

ఇల్లు గడవక 
బైట (పని) బరువులు 
మోస్తున్నావు...

ఆఖరికి "నీ బరువు"
మరో నలుగురు మోసేదాకా...
జీవితాంతం 
ఏదో  ఒకటి మోస్తూనే ఉంటావు...