17/04/2012

గుండె చప్పుడు

నేను సేకరించిన  నీ  నవ్వుల పువ్వులని...
మాలలుగా అల్లి ఉంచాను, 
నీ నీలికురుల కోసం....

నీ మాటలలో దొర్లిన ముత్యాలను...
కూర్చి ఉంచాను,
నీ గళసీమను అలకరించాలని....


నీ సిగ్గు దొంతరలను...
సోపానాలుగా చేసి ఉంచాను                                       
నా హృదయాన్ని చేరుకొనేందుకు...

ఈ గుండె  చేసే చప్పుడు  ఆగిపోయే
ఒక్క క్షణం ముందైనా వస్తావు కదూ!!!