31/08/2012

అదే...అదే...అదే...రవి కిరణం...
ముకుళించిన 
అరవిందాన్ని
వెచ్చగా స్పృశిస్తూ...
చెప్పేది...

చల్లని వెన్నెల... 
కొలను లోని 
కలువబాలను 
మెత్తగా తాకుతూ...
రహస్యంగా 
చెప్పేది....

నదీనదాలు... 
తమ వయ్యారపు  
వంపుసొంపులు 
చూపుతూ...
తమ ప్రియుని చేరే వేళ 
గలగలలాడుతూ 
చెప్పేది...

నురుగుల తరగ...
వడి వడి నడకలతో
ఉత్తేజంగా కదులుతూ 
తీరాన్ని తాకుతూ
చెప్పేది...

కరిమబ్బు...
మెరుపు తీగల 
వెలుగులతో 
నిశను ఝల్లున తాకుతూ
చెప్పేది...

పరిమళ భరిత
మకరందాన్ని గ్రోలుతూ
మత్తెక్కిన భ్రమరం..
విరికన్యకు తీయగా 
చెప్పేది...

ఆర్తిగా నోరు తెరిచిన
ముత్యపు చిప్పలో 
జారుతూ... ముత్యమయ్యే 
స్వాతి చినుకు చెప్పేది....

అనుక్షణం...
నా మనసు నీ మనసుకు 
చెప్పేది...
అదే....అదే...అదే..