18/09/2012

గణేశ శరణం...శరణు గణేశా...

అయోనిజుడవు నీవు...
తల్లి ప్రేమతో ప్రాణం 
పోసుకున్న నలుగు పిండి బొమ్మవు నీవు...

తల్లి రక్షణకు ప్రాణమిచ్చిన
మాతృ వాక్పరిపాలకుడవు నీవు...

తల్లిదండ్రులే  విశ్వరూపమని 
తెలియజెప్పావు నీవు...
కుశాగ్ర బుద్ధితో తొలిపూజ 
అందుకుంటున్న వేలుపు నీవు...


ప్రకృతికి  దగ్గరగా ఉండమన్నది నీ పూజ...
ఫల పుష్ప పత్రాదుల పూజకి అదే అర్థం... 

నేడు కృత్రిమ రసాయనాల సమ్మేళనం
నీ మూర్తి నిర్మాణం...
జలాలను చేస్తున్నారు  కలుషితం...
ముందు తరాలకు మిగులుస్తున్నారు
ప్రదూషిత పర్యావరణం...

అంతా యోచించండి...
మట్టి గణపతులనే అంతటా ప్రతిష్టించండి...
ప్రకృతికి దగ్గరగా ఈ ఉత్సవాలను జరుపుకోండి...   @శ్రీ