04/04/2012

చిత్రమే కదూ!


నీ ప్రేమతో ఉండమంటావ్..
నా ప్రేమే నువ్వంటాను....

నీతో ఉండమంటావ్...
నాలోనే నువ్వున్నావంటాను....

నీ మనసులో ఉండమంటావ్....
నా మనసే నువ్వంటాను....

నీ ప్రాణంలా చూసుకుంటానంటావ్...
నా ప్రాణమే నువ్వంటాను....

నీ నవ్వుల్లో నన్నుండమంటావ్...
నా నవ్వుకి కారణం నువ్వంటాను...
నీ కోసం జీవించమంటావ్...
నా జీవితమే నువ్వంటాను....

నీలో సగం నేనంటావ్...
నాలో 'నాకు' చోటు లేదంటాను....
ఇన్ని భిన్నాభిప్రాయాలున్న
మనం కలిసి ఉండటం చిత్రమే కదూ!!!!!!!


అమరత్వం

అంధకార  బంధురమైన  రాత్రి  నేనైతే....
దివ్య దీప్తులు విరజిమ్మే కౌముది నీవు.

జ్వలిత  తప్త మరుస్థలం నేనైతే....
నవ వసంత  నందనం  నీవు.

నా నిర్జీవ జీవితాన్ని 
జీవంతం చేయడానికొచ్చిన..
సంజీవిని  నీవు.కన్నులు మూసికూడా 
ఉజ్జ్వలమైన  నీ సౌందర్యాన్ని 
నా మనో నేత్రాల ముందు సాక్షాత్కరించుకుంటున్నాను. 

అమృతం తాగిన వాళ్ళందరూ అమరులౌతారని విన్నాను.
నీ ప్రణయ మకరందంతో నా మనసుని ఎప్పుడో తడిపి వేసావు..
మరి నీ అధరామృతాన్ని కూడా కాస్త రుచి చూపి...
నాకు  'అమరత్వాన్ని'  ప్రసాదించవూ?

                                                                                               @శ్రీ