25/03/2012

నా ప్రేమఈ లోకంలో ఇంతమంది ఉండగా
నాతోనే ఎందుకు జత కట్టాలనుకున్నావ్?
నన్నే ఎందుకు తోడుండమన్నావ్?
నాతోనే ఎందుకు జీవితం పంచుకోవలనుకున్నావ్?
నా ప్రేమకోసం ఎందుకు ఆరాటపడుతున్నావ్?
అంటూ ఎప్పుడూ ప్రశ్నిస్తావ్   నన్ను,


పరిమళం పూలతోనే ఎందుకు జత కడుతోంది?
వెన్నెల చంద్రునికే ఎందుకు తోడుంది?
వెలుతురు దీపాన్ని ఎందుకు వీడదు?
నది సముద్రం వైపే ఎందుకు పరుగులు తీస్తుంది?
వీటన్నిటికీ సమాధానం ఉందా?


నీ ప్రేమ కోసం చూసే నా ప్రేమని అడుగు..
నీ ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానం  దొరుకుతుంది.
నీలో ఉన్న నన్ను ప్రశ్నించు,
నాలో ఉన్న నిన్ను ప్రశ్నించు....
నిన్ను కోరే నా మనసు  చెప్పే జవాబు తప్పక దొరుకుతుంది.....