24/10/2016

|| ఈ నాటికి - తెలుగు గజల్ ||


మరందాల మబ్బు ఒకటి కలగ దొరికె ఈనాటికి 
కనుపాపకు తీపికడలి తరగ దొరికె ఈనాటికి   

ప్రేమగీతి పాడేందుకు యుగాలుగా వెదికాను
పల్లవించు చరణాలే జతగ దొరికె ఈనాటికి
   
మనసుకున్న దాహమంత ఒక్కసారి తీరినది  
చెలిమిలోని మధురిమతో  చెలమ దొరికె ఈనాటికి 

సరసమైన గీతాలను ఒకటొకటే నేర్పుతోంది 
ఇష్టపదులనాలపించు లలన దొరికె ఈనాటికి 

పేరులోని తీయదనం ఇపుడిపుడే తెలుస్తోంది  
నను పిలిచే అందమైన చిలక దొరికె ఈనాటికి

వెన్నెలబాణాలేస్తూ వేధించాడిన్నాళ్ళూ 
నెలరాజుని ఓడించే నెలత దొరికె ఈ నాటికి   
No comments:

Post a Comment