11/11/2016

|| అవసరం - తెలుగు గజల్ ||
బాధలన్నీ అణిచి పెదవులను విప్పుతూ నవ్వడం అవసరం
చిరునవ్వు విసురుతూ ద్వేషాన్ని నిలువునా చీల్చడం అవసరం పనిలేనివారితో గడిపేటి సమయాలు ఎందుకూ కొరగావు సద్గురువుతో ఉండి వెలలేని జ్ఞానాన్ని పొందడం అవసరం మేధావితో చర్చ మధ్యలో ఆపడం మర్యాద కాదులే పసలేని అవివేకి వాదనను మధ్యలో తుంచడం అవసరం గాలించలేనపుడు బొగ్గుతో బాటుగా మండిపోతుంటాయి కర్బనపు గనిలోని వెలలేని వజ్రాల్ని ఏరడం అవసరం మోదాలు కొలువున్న కోవెలను పేల్చేసి కబ్జాలు చేస్తాయి ఖేదాలు నిర్మించు ఆకాశ సౌధాలు కూల(ల్చ)డం అవసరం జీవించి ఉన్నపుడు కష్టాల జ్వాలలో కాలుతూ ఉంటారు పేదోళ్ళ చితులపై చందనపు చెక్కల్ని పేర్చడం అవసరం ప్రేమరాహిత్యాన్ని మోయలేకున్నాను ఎందుకో "నెలరాజ" ప్రియురాలి వలపుతో మదిలోని మంటల్ని ఆర్పడం అవసరం #శ్రీ

No comments:

Post a Comment