02/12/2016

|| కురిసిపోతే వింత కాదా - తెలుగు గజల్ ||పట్టపగలే పండువెన్నెల కురిసిపోతే వింతకాదా
అర్ధరాతిరి సూర్యబింబము వెలిగిపోతే వింతకాదా

సూర్యకిరణము నీటిబిందువు సంగమిస్తే వర్ణమయమే 
వాన పడితే ఇంద్రచాపము వెలిసిపోతే వింతకాదా

విశ్వమంతా అంధకారపు ఆక్రమణలో మగ్గుతున్నది 
"వెలుగు"ధాటికి  నిశలగర్వము తొలగిపోతే వింతకాదా

మనిషివేటకు నీటిలోపల జీవులన్నీ తరుగుతున్నవి  
వలలు అన్నీ చేపనోటికి చిక్కిపోతే వింతకాదా 

రక్తమోడ్చే మనసుబాధను కన్నులే చూపిస్తవి 
దుఃఖమంతా రెప్పలోపల దాగిపోతే వింతకాదా

తెలివితక్కువ వా(దన)దములతో మిడిసిపడితే భంగపాటే 
జ్ఞానధనులను  మూర్ఖుడొక్కడు గెలిచిపోతే వింతకాదా

తుంచబడినా పరిమళాలను చేతికిచ్చును ఓ నెలరాజ
పూలరేకులు కంటకాలుగ మారిపోతే వింత కాదా    #శ్రీ  

No comments:

Post a Comment