27/02/2012

మువ్వల సవ్వడి
వెన్నెల 
పుచ్చపూవులా పరుచుకుంది....
నీ రాక కోసం ఎదురు చూసే
నా కన్నులకి అమృత వర్షంలా కనిపిస్తోంది....

నెలరాజు  నీకోసమే  
కాంతిబాటలు పరిచినట్లుంది,
నక్షత్రాల వీధి దీపాలను
నీకోసమే అమర్చినట్లుంది...
ఘల్లు ఘల్లుమని సవ్వడి చేసే
నీ కాలి అందెల మువ్వలు
తళతళలాడుతుంటాయి...
ఈ వెన్నెల్లో 
మిలమిల మెరుస్తుంటాయి.....

ఆ మువ్వల సవ్వడులు 
ప్రతినిత్యం నా ఇంట్లో వినపడనీ....
ఆ మువ్వల మెరుపులు 
అనుక్షణం  నా కంట్లో కనపడనీ....

No comments:

Post a Comment