21/02/2012

ప్రాణం


సూర్యుడు లేని వెలుగు  నీవు....
చంద్రుడు లేని వెన్నెల  నీవు....
పూలు లేని తావి నీవు....
మేఘం లేని తొలకరి జల్లు నీవు...
కల లేని కల్పన నీవు...
ఇంతెందుకు ప్రియతమా....
నాలోని ప్రాణం నీవు....
నాలోని ప్రాణం నీవు.....

1 comment:

  1. నాలోని ప్రాణం నీవు....
    నాలోని ప్రాణం నీవు.... చాల బాగుంది nice శ్రీ

    ReplyDelete