16/03/2012

సదా జపం
నీ కిలకిలారావాలను మరువలేక
నా మనసెంత కలవర పడుతోందో తెలుసా నీకు?
నీ చివురాకు పెదవి మధువు మరువలేక
నా పెదవి పడే బాధ నీకెలా తెలుస్తుంది?

నీ మేని స్పర్శ  మరపునకు రాక
నా తనువు పడే తత్తరపాటు నీకెలా తెలుస్తుంది?
నీ మేని విరుపుల మెరుపులు మరపునకు రాక 
నా కనులనుభవించే బాధ నీకెలా తెలుస్తుంది?

నీకోసం,
నీ మాట కోసం,
నీ నవ్వు కోసం,
నీ ప్రేమ కోసం,
నీ స్పర్శ కోసం...
సదా జపం చేసే 
'సదాజపుడిని' అయిపోయాను నేను...
'నిత్యజపుడిని' అయిపోయాను నేను.
No comments:

Post a Comment