16/03/2012

మనం

నా ప్రేమ ఒక హిమనదం లాంటిది.
దానికి నిరంతరం  ప్రవహించడం తప్ప,
ఆగడం తెలియదు.
నా ప్రేమ ఒక సాగరం లాంటిది
ఆ సాగరం లోతు నీకెప్పటికీ  తెలియదు.

నా ప్రేమ ఒక నిశ్శబ్ద సంగీతం లాంటిది.
మనసుతో మాత్రమే వినగలిగేది.
నీ మనసు మాత్రమె వినగలిగేది.
నా ప్రేమ మలయ పవనం లాంటిది.
నీ కంటికి కనపడనిది.
నీకు ఆహ్లాదాన్నిచ్చేది.

నా ప్రేమ  "నువ్వు-నేను"
లేక  "నేను-నువ్వు "కాదు
విడదీయలేని  శబ్దం 'మనం'.
విడదీయరాని శబ్దం 'మనం'

No comments:

Post a Comment