29/03/2012

తొలి ప్రేమ


నీ తొలి చూపుల బాణాలు  
ఇప్పటికీ నన్ను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి......

నీవు మాట్లాడిన మొదటి మాట
నా చెవుల్లో ఇంకా ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంది...

నాపై  విసిరిన నవ్వుపువ్వు 
తగిలి కందిన బుగ్గ ఇంకా ఎర్రగానే ఉంది....

నీ తొలిప్రేమలేఖ లోని అక్షర నక్షత్రాల మెరుపులు....
నేటికీ నాకంటికి అలంకారాలుగానే ఉన్నాయి.

నీవు తొలిసారి వ్యక్తం చేసిన ప్రేమ....
ఎప్పటికీ మరువలేని మధుర స్వప్నం లాగే ఉంది.

మనం తొలిసారి తిరిగిన తోట గులాబీల పరిమళం...
ఇప్పటికీ నన్ను పలకరిస్తూనే ఉంది.

నన్ను తాకిన నీ తొలిస్పర్శ....
నేటికీ ఒక అగ్నికీలలా నన్ను దహిస్తూనే,
శ్రీచందనపు పూతలా హాయినిస్తోంది.

నీ చూపులు, నీ నవ్వులు,
నీ మాటలు, నీ లేఖలు,
నీ వలపులు, నీ తలపులు....
అన్నీ నాలోనే ఉంటూ అనుక్షణం 
నిన్నే గుర్తుకి తెస్తుంటే,
ఈ విరహం కూడా సుఖంగానే ఉంది....
నీ ప్రేమలా.
                                                                              @ శ్రీ 

3 comments: