18/03/2012

ప్రేమ ప్రయాణం

ప్రేమ ప్రయాణం 

ఉంది ఈనాటి పున్నమి వెన్నెల...
మోహనకరంగా,
సమ్మోహనకరంగా.....
మత్తుగా,
గమ్మత్తుగా....
పాల కడలిలా,
నా ప్రేమతాపాల కడలిలా....
నీ వలపుల జల్లులా 
నా సిగలో విరజాజుల జల్లులా....

ఈ వెన్నెల సముద్రంలో చేయాలి 
నీతో ప్రేమ ప్రయాణం...
మన ప్రేమ నౌకను చుక్కల దీపాలతో  అలంకరించు...
తెరచాపకు  ఇంద్ర ధనుస్సు  రంగులను అద్దు...

దారి చూపడానికి ఉండనే ఉంది  జాబిలి....
ఇక మొదలెడదాం...
మన ప్రేమ ప్రయాణం ఈ వెన్నెల సముద్రంలో...
ముందుకు సాగిపోదాం....
మన ప్రేమ పున్నమి వెన్నెల సముద్రంలో....

No comments:

Post a Comment