17/03/2012

జవాబు లేని ప్రశ్న?


కాగితంపై  నాలుగక్షరాలు రాద్దామంటే
కలం ముందుకు పోదాయె...
ఎన్నో  కవితలు  చదివాక,
ఎన్నో పాటలు విన్నాక,
ఎన్నో భావాలు ఒక దాని వెనుక ఇంకోటి
మనసులోనికి వచ్చేవి.
ఏదో రాయాలని కూర్చుంటే 
ఒక్క  భావం స్పురణకు రాదాయె....

ఇంతలో ఒక్కసారిగా పెనుమార్పు.
అంతా ఆశ్చర్య పోయేలా....
నన్ను నేను నమ్మలేకపోయేలా...
నేను 'కవి'ని అయిపోయాను.

నిన్ను తొలిసారి చూసాక..
నా కవితాక్షరాలు ఊపిరి పోసుకున్నాయి.
నా మనోభావాలు ప్రాణం పోసుకున్నాయి.
నా ప్రేమ కవితలు నీలా అందమైన రూపు దిద్దుకుంటున్నాయి.
ఒక్కక్క భావం ఒక్కక్క ముత్యాలసరంగా మారుతోంది,
అక్షరాలు నక్షత్రమాలలుగా  మారుతున్నాయి.

ఈ మార్పు నీ వలనా?
నీ ప్రేమ వలనా?
నా ప్రేమ వలనా?
అన్నీ జవాబు లేని ప్రశ్నలే.....
అన్నీ జవాబు తెలియని ప్రశ్నలే....

No comments:

Post a Comment