04/04/2012

అమరత్వం

అంధకార  బంధురమైన  రాత్రి  నేనైతే....
దివ్య దీప్తులు విరజిమ్మే కౌముది నీవు.

జ్వలిత  తప్త మరుస్థలం నేనైతే....
నవ వసంత  నందనం  నీవు.

నా నిర్జీవ జీవితాన్ని 
జీవంతం చేయడానికొచ్చిన..
సంజీవిని  నీవు.కన్నులు మూసికూడా 
ఉజ్జ్వలమైన  నీ సౌందర్యాన్ని 
నా మనో నేత్రాల ముందు సాక్షాత్కరించుకుంటున్నాను. 

అమృతం తాగిన వాళ్ళందరూ అమరులౌతారని విన్నాను.
నీ ప్రణయ మకరందంతో నా మనసుని ఎప్పుడో తడిపి వేసావు..
మరి నీ అధరామృతాన్ని కూడా కాస్త రుచి చూపి...
నాకు  'అమరత్వాన్ని'  ప్రసాదించవూ?

                                                                                               @శ్రీ No comments:

Post a Comment