04/03/2012

దాంపత్యం
నేను, నాది...  అనే  స్థితి నుండి
మనం, మనది ...అనే స్థితిలోకి మారితే  
అది దాంపత్యం.

నా ఇష్టం..  నీ ఇష్టంగా
నీ ఇష్టమే... నా ఇష్టంగా
మార్చుకుంటే 
అది దాంపత్యం.

నీ సంతోషం...నా కంట పన్నీరయి,
నా దుఃఖం...నీ కంట కన్నీరైతే
అది దాంపత్యం.

నా నోటి తాంబూలం... నీ నోట పండి,
నీ మేని పరిమళం...నామేని గంధమైతే
అది దాంపత్యం.

నేనే నువ్వై...నువ్వే నేనై
నా తోడు... నీవై
నీ నీడ... నేనై
ఒక జీవితకాలం కలిసుంటే
అదే దాంపత్యం.....
ఒక జీవితకాలం కలిసుంటే 
అదే దాంపత్యం.                                                            -----------@శ్రీ

No comments:

Post a Comment