06/02/2014

|| పాదాల గుర్తుల కోసం ||
మరువలేకున్నాను 

నీమోముపై ముంగురుల సోయగానికి 
కెరటాలు సైతం చిన్నబోయిన విషయం

నీ పాదాలు కడిగి
ప్రతి కెరటం పావనమైన సంగతి.

నీ కాలి మువ్వలతో 
తరగలకి సవ్వడి నేర్పిన దృశ్యం

నీ వేళ్ళ సవరింపులకి 
ఫక్కుమన్న కెరటాల నురుగులని 

మనం విశ్రమించిన ఏకాంత తీరాలలో 
ప్రతి రేణువు పులకించిన మనోహర చిత్రాన్ని 

కలిసి నడిచిన సప్తపదుల మొత్తాన్ని 
సాగరుడు అలలతో నేర్పుగా దొంగిలించడం.

అందుకే
తీరమంతా జల్లెడ పడుతున్నా
మనం కలిసినప్పుడు జాలువారిన నీ నవ్వుపూలకోసం...
సంద్రంలో వల వేస్తూనే ఉన్నా
ఇసుకలో కలిసి నడిచిన మన పాదాల గుర్తుల కోసం...  ...@శ్రీ 

No comments:

Post a Comment