07/10/2016

|| రాదో మరి - తెలుగు గజల్ ||
సూర్యుడు వెళిపోతుంటే రేయెందుకు రాదో మరి రాత్రి కరిగిపోతుంటే కునుకెందుకు రాదో మరి మనసులోన పొంగుతున్న శోకమంత ఏమైనదొ పొడిబారిన కనులనుండి నీరెందుకు రాదో మరి గుండెగదికి వలపు తోరణాలను కట్టేసాను స్వప్నాలను చూపించిన చెలియెందుకు రాదో మరి ప్రేమికులను ప్రతీక్షణం వేధిస్తూ ఉంటాయి వెన్నెలకీ విరహానికి విసుగెందుకు రాదో మరి బాధలున్న కడలిలోన వేనవేల తూఫానులు తీరానికి నను చేర్చే పడవెందుకు రాదో మరి కదలననే యుగాలన్ని మదికి భారమౌతున్నవి ప్రేమరూపి వరమిచ్చే రోజెందుకు రాదో మరి కాంతులకై నిరీక్షించు వేళలోన "నెలరాజా" చీకట్లకు చూపులపై జాలెందుకు రాదో మరి

1 comment: