02/11/2016

|| మరువలేను - తెలుగు గజల్ ||


మొదటిసారి నినుచూసిన సమయమెపుడు మరువలేను 
మనసులు పెనవేసుకున్న రేయినెపుడు మరువలేను

పాణిగ్రహణమైనట్లే అనిపించిన కాలము అది 
చేతిలోన చేయేసిన వేళనెపుడు మరువలేను

మార్చుకున్న దండలలో పూలు వాడవెప్పటికీ  
కళ్యాణము చేసుకున్న ఘడియనెపుడు మరువలేను

మౌనంతో చంపాలని ఎందుకు అనుకుంటావో
ప్రాణమంటు నను పిలిచిన పిలుపునెపుడు మరువలేను 

సుదూరాన నీవుంటే చిత్రవధే "నెలరాజా" 
ఒక్కటిగా కరిగించిన రాత్రినెపుడు  మరువలేను


No comments:

Post a Comment